HÁZIREND

BEVEZETŐ

A gyermekének óvodát kereső szülőt, a szabad óvodaválasztás lehetőségével fogadjuk. A hozzánk érkező érdeklődő szülőkkel megismertetjük a nevelési programunkat.

A gyermek beiratkozásakor, majd az óvodai évek alatt a szervezeti és működési szabályzatunkat, házirendünket behatóbban tanulmányozhatják.

Alapgondolatunk, hogy az óvoda a gyermekekért van s mi munkánk során az „Ő” mindenek felett álló- egyenlő bánásmódot biztosító- érdekét vesszük figyelembe. Munkánk végzése közben mindenkor számítunk a szülők segítségére. Csak a kölcsönös bizalom, az együttműködés teremtheti meg azt a légkört, amelyben a kicsik biztonságban, nyugalomban élhetnek és fejlődhetnek!

Ennek érdekében adjuk át minden család részére a házirendet, - mely a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával a gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg, tekintettel a szülői jogok és kötelességek érvényesülésére.

Kérjük a Szülőket, az abban foglaltak figyelembe vételére, hisz a házirendben foglaltak megtartása mindenkire nézve kötelező az intézménybe történő jogszerű belépéstől, annak jogszerű elhagyásáig terjedő időben.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Ezen házirend:

 • a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény;
 • a nevelési – oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. ( VI. 8. ) MKM rendelet;
 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény rendelkezései alapján készült.

Az óvodai adatai:

Neve: Mesevár tagóvoda
Címe:8000 Székesfehérvár, Fűtőház u. 3.
Tel./fax:22/316-375
E-mail:alapitvovodaszfv@t-online.hu
Honlap:www.mavovi.hu

Intézményünk kapcsolatai:

 • Kapcsolattartásunkat az iskolákkal az átmenet zökkenőmentessége érdekében a kölcsönös nyitottság, bizalom és megbecsülés jellemzi.
 • Fogászati szűréseket a Humán Szolgáltató által kijelölt orvos végzi.
 • A beszédhibás gyermekekkel logopédus foglalkozik.
 • Nevelési Tanácsadó: esetleges probléma felmerülésekor a szülő egyetértésével történik a beutalás.
 • Tisztiorvosi Szolgálat: járványos gyermekbetegségek fellépése esetén bejelentési kötelezettségünk van, a konyha felügyeletét is ellátja.
 • Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: a gyermek neveltetésének veszélyeztetettsége esetén bejelentési kötelezettségünk van.

A Házirendet:

 • az óvoda vezetője készíti el,
 • és a nevelőtestület fogadja el.

A Házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.

A Házirend módosítására akkor kerül sor, ha a vonatkozó jogszabályokban változás áll be, vagy ha a szülők képviselőik útján, illetve a nevelőtestület erre javaslatot tesz.

A Házirend nyilvánosságra hozatala szülői értekezleteken történik, majd a megismerhetőség folyamatos biztosítása céljából az intézmény épületében kifüggesztésre kerül.

A Házirend hatálya: a Házirend az óvoda minden pedagógusára, illetve valamennyi alkalmazottjára, az intézménybe járó óvodás korú gyermekre és szüleikre vonatkozik.

A Házirend a kihirdetés és kifüggesztés napján lép hatályba, a hatályba lépést követően az intézmény valamennyi dolgozójára, az intézmény szolgáltatásait igénybe vevő gyermekekre és szüleikre vonatkozik.

Az óvoda törvényben meghatározott feladatai:

 • ellátásának keretei között felelős a gyermekek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődéséért;
 • az óvoda felelős a gyermekközösség kialakításáért és fejlődéséért;
 • az óvoda a gyermek személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában együttműködik a szülővel;
 • az óvoda a gyermekközösség kialakítása, fejlesztése során a szülők közösségével együttműködve végzi nevelő – oktató munkáját.

Az óvodai nevelés szakasza a gyermek három éves korában kezdődik és – ha jogszabály másképpen nem rendelkezik – tart annak az évnek augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a hetedik életévét betölti.

A szülő kérésére a gyermek augusztus 31-edike után további óvodai nevelésben vehet részt, ha az óvoda nevelőtestülete ( a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslatára ) azzal egyet ért.

A gyermek ötödik évének betöltésétől kezdve, óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra felkészítő foglalkozáson köteles részt venni.

A gyermek jogai:

 • A gyermeknek joga, hogy a nevelési – oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák. Óvodai életrendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki. ( Ktv.10§ (1))
 • A gyermek személyiségét és emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani és védelmet kell számára biztosítani, fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek nem vethető alá testi fenyítésnek.
 • A gyermek joga, hogy személyiségi jogait, cselekvési szabadságát és magánélethez való jogát az óvoda tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat e jogainak érvényesítésében.
 • A gyermek joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben, oktatásban részesüljön.
 • A gyermeknek joga van adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesülni, pedagógiai szakszolgálathoz fordulni segítségért.
 • Joga, hogy családja anyagi helyzetétől függően kedvezményes étkezésben részesüljön.
 • Joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön.

A gyermek kötelességei:

 • hogy részt vegyen a kötelező és választott foglalkozásokon,
 • hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét,
 • hogy megtartsa az óvoda helyiségei és az óvodához tartozó területek használati rendjét,
 • hogy megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje az óvodában használt játékokat, eszközöket, óvja az óvoda létesítményeit, eszközeit.
 • Hogy az óvoda vezetői, pedagógusai és alkalmazottai, óvodatársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa.

A szülő jogai:

 • A szülőt megilleti a nevelési – oktatási intézmény szabad megválasztásának joga.
 • Joga, hogy megismerje az intézmény pedagógiai programját, Házirendjét.
 • Joga, hogy folyamatos tájékoztatást kapjon gyermeke fejlődéséről. A gyermek neveléséhez tanácsokat kapjon.

A szülő kötelességei:

 • Biztosítsa gyermeke számára ( a törvény 24. §-nak 3. bekezdése alapján ) az óvodai nevelésben való részvételét, mert a gyermek abban az évben, melynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi 4 órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.
 • Megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítésében;
 • Megtegyen minden tőle elvárhatót gyermeke fejlődéséért;
 • Rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal;
 • Elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, az óvoda rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását.
 • Tiszteletben tartsa az óvoda pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait.

Az óvodai felvétel, átvétel eljárási rendje

 • A beiratkozás, a gyermek és szülei személyes megjelenésével történik, a gyermekre vonatkozó információk rögzítésével, amit a szülők tájékoztatása előz meg.
 • A gyermek számára lehetőséget biztosítunk ez idő alatt, hogy megismerkedhessen óvodánk életével, a gyerekekkel és az óvónőkkel, bekapcsolódhasson tevékenységükbe.
 • A szülők számára igyekszünk lehetőséget teremteni óvodánk minél alaposabb megismerésére. Ennek egyik formája a „nyitott” foglalkozások tartása, közös ünnepségek, játszó idők teremtése.
 • Minden szülőt partnerének tekinti óvodánk, s kölcsönös őszinteséggel és segítőszándékkal mindent elkövetünk óvodánk és benne gyermekeink minél jobb ellátásáért.
 • A felvétel feltétele a gyermek a 2,5 életév betöltése, valamint hogy a gyermek szobatiszta legyen.

A beiratkozás folyamatos, a beiratkozás a Jelentkezési lap kitöltésével és annak befogadásával válik érvényessé.

Jelentkezési lap az óvodában átvehető illetve a honlapról letölthető.

Beiratkozáskor bemutatásra kerülnek a szülők személyazonosságát igazoló dokumentumok, valamint a gyermek egészségügyi könyve, születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája.

Megszűnik az óvodai elhelyezés:

 • Ha a gyermeket más óvoda átvette
 • Ha a szülő írásban bejelenti, hogy gyermeke kimarad
 • Ha fizetési hátralék miatt az óvodavezető szűnteti meg.
 • Ha gyermeket felvették az iskolába a nevelési év utolsó napján
 • Ha a gyermeket nem vették fel az iskolába, annak a nevelési évnek az utolsó napján, amelyben a 8 életévét betölti.
 • Ha a gyermek a jogszabályban meghatározottnál többet van távol igazolatlanul a foglalkozásoktól. ( 1993 évi LXXIX. törvény )

Nevelési alapelv

Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a gyermekeknek, elősegítse harmonikus személyiségük kialakulását, fejlessze képességüket, és megőrizze testi épségüket. Arra neveljük a gyermekeket, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, szeressék és fogadják el társaik egyéniségét, másságát, tudják kifejezni magukat, de legyenek képesek alkalmazkodni is.

Ezek megvalósításához, a legmegfelelőbb módszer alkalmazásához szükséges az óvoda és a család sokoldalú, bizalomra épülő együttműködése és a házirend betartása.

Nevelési év rendje

( 30/2002. ( V.17. ) OM. rendelete )

A nevelési év minden év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart, mely két részből áll:

 • Szeptember 1-től május 31-ig szorgalmi idő
 • Június 1-től augusztus 31-ig nyári óvodai élet, nyári szünet.

Az óvoda nyári időszakban egybefüggően 4 hétig tart zárva.

A nyári zárás időpontját a fenntartó és az intézmény határozza meg.

A szülőket minden év február 15-ig a faliújságon tájékoztatjuk ennek időpontjáról.

Az őszi, téli és tavaszi szünet a fenti rendelet alapján az iskolai zárással illetve szülőkkel történt előzetes egyeztetés alapján.

A nevelőtestület egy tanévben 5 alkalommal Pedagógiai Nap keretében az OM.16/1998.(VI.8.) rendelete alapján a nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.(VI.8.) rendelet módosítása alapján, továbbképzésen, pedagógiai értekezleten köteles részt venni. Ezen időpontokban az óvodapedagógusok nevelés nélküli munkanapot tartanak, melyről 7 munkanappal előbb írásban értesítik a szülőket.

Az óvoda nyitvatartási rendje:
Hétfő – Péntek: reggel 7.00 órától – délután 17.00 óráig

A szülők kérésére reggel 7.00 órától – 7.30 óráig, illetve 16.30 órától – 17.00 óráig ügyeletet biztosítunk.
Az óvoda vezetője szükség esetén 16.30 órától – a maximális csoportlétszám betartásával – csoportösszevonást rendelhet el.
A gyermekekkel óvodapedagógus foglalkozik a fent említett időpontokban.
A gyermekeket érkezéskor minden esetben kérjük az óvodapedagógusnak átadni, mert felelősséget csak ebben az esetben vállalunk a gyermekek testi épségéért.

A reggeli érkezés folyamatos: 7.00 órától – 8.30 óráig
A csoportba érkező gyerekek úgy kapcsolódjanak be a napi tevékenységbe, hogy a megkezdett tevékenységeket ne zavarják meg.
8.30 óra után a kaput a gyermekek biztonsága érdekében bezárjuk, ez után csak óvodavezetői engedéllyel lehet érkezni.

Amíg a gyermek az intézményben tartózkodik, a bejárati kapukat kulcsra zárni szigorúan tilos, tolózárral azonban be kell zárni, hogy a gyermekek az utcára ne jussanak ki.
A gyermeket csak a gondviselő szülő, illetve 14 év feletti családtag viheti el. Idegennek csak a szülő előzetes írásban megadott engedélye alapján adunk ki, melyen szerepelnie kell az illető nevének, címének, személyigazolvány számának.
A szülők válása esetén csak bírói ítélet korlátozhatja a gyermek óvodából való elvitelét bármelyik szülő számára. Az óvoda nem láthatási és kapcsolattartási terület.
Délutáni hazavitel folyamatos: 15.00 órától.
A szülőnek a nyitvatartási időn belül gondoskodniuk kell gyermekük hazaviteléről, akadályoztatás esetén értesíteniük kell az óvodát. Amennyiben a szülő nem gondoskodik gyermeke hazaviteléről, a szakszolgálat segítségét vesszük igénybe.
A Munkavédelmi Szabályzat és az ÁNTSZ előírása alapján a délutáni érkezés után a gyermekeikkel együtt kérjük az óvoda épületét és az udvarát elhagyni, mivel az óvodapedagógusok csak az itt maradó gyermekek testi épségéért vállalhatnak felelősséget.
Az óvoda tornatermét, udvarát és egyéb helyiségeit óvodapedagógus felügyelete nélkül a gyermekek nem használhatják.

Kérjük a kaput minden esetben, csukják be maguk után a gyermekek biztonsága érdekében a reteszt is használják.

Gyermekeinket szeretnénk arra nevelni, hogy szüleiket, s hogy az ő idejüket tiszteljék azzal is, ha megérkeznek értük az óvodába, játékukat helyére téve, elköszönjenek társaiktól, óvónőjüktől, s ne várakoztassák szüleiket.
Nem mindig könnyű a gyermeki játék utáni vággyal szemben, de kérjük, ne engedjék vissza gyermeküket az öltözőből semmilyen indokkal. Későbbi, nem kívánatos szokást előzhetünk meg következetességünkkel.

Beszoktatási időn túl, a gyermekcsoportban – az óvodai élet zavartalansága érdekében – nem tartózkodhatnak testvérek, szülők sem.
Igyekszünk közös családi eseményeknek is teret adni, amelyeken minden kedves vendéget örömmel látunk. A mindennapi óvodai életben az óvónő teljes figyelmére szükség van, hogy a rábízott gyermekeket maradéktalanul ellátassa.
A foglalkozások idején, illetve pihenő időben ne zavarjuk az óvodásokat.

Késés, hiányzás

Kérjük a szülőket, igyekezzenek a késést elkerülni.
Ha mégis késnének, kérjük a kedves szülőket, hogy telefonon jelezzék, hogy a csoport számítani tudjon a gyermekre.( 22/316-375 )
Betegség, vagy egyéb okból való távolmaradást, legkésőbb a hiányzás napján 10.00 óráig szíveskedjenek jelezni az óvoda felé.

Beteg gyermek az óvodát nem látogathatja!

A nevelési – oktatási intézmény a 11/1994. ( IV. 8. ) MKM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján az óvoda szabályozni köteles a gyermek, tanuló távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó rendelkezéseket.
Ha a gyermek az óvodában betegszik meg, a szülőket azonnal értesítjük. Kérjük sürgősen, vigyék el az óvodából a beteggyermeket, védve a többiek egészségét.
Az óvodából betegen hazaküldött gyermekek csak orvosi igazolással jöhetnek ismét óvodába.
Hiányzás esetén orvosi igazolással jöhetnek a közösségbe a gyermekek.
Az igazolásnak pontosan tartalmaznia kell a betegség első és utolsó napjának dátumát, melyet a reggeli érkezéskor az óvodapedagógusnak kell átadni. Ennek hiányában a gyermekeket nem vehetjük be az óvodába.
Kivételt képeznek az előre bejelentett hiányzások (utazás, kirándulás, egyéb családi programok) esetei.
A fertőző megbetegedéseket kérjük, azonnal jelentsék az óvodavezetőnek, mert bejelentési kötelezettségünk van a kerületi ANTSZ felé. Az óvodai fertőtlenítést azonnal meg kell kezdeni. A megbetegedésről és az intézkedésekről faliújságon tájékoztatjuk a szülőket.

Az óvodapedagógusok gyógyszert nem adhatnak be a gyermekeknek.
Baleset esetén azonnal értesítjük a szülőket, aki saját orvosához viheti a gyermeket ellátásra. Baleset esetén 5 példányos jegyzőkönyvet készítünk, melyet a jogszabályban előírt szerveknek továbbítunk.
Hasmenés esetén negatív székletlelettel fogadhatjuk vissza a gyermeket.

Az óvoda egész területén szigorúan tilos a dohányzás!
Az óvoda konyhájába, fürdőszobájába csak érvényes egészségügyi könyvvel rendelkező személyek léphetnek be.
Kérünk mindenkit, hogy a programnak megfelelően fokozottan vigyázzanak az óvoda tisztaságára, és erre szoktassák gyermekeiket is.

Intézményi óvó -, védő előírások

 • A gyermekek biztonságos és egészséges környezetben történő nevelése érdekében szükséges a feltételrendszer vizsgálata a feltételek javítása, állandó feladat.
 • Minden óvodapedagógus Közoktatási Törvényben megállapított feladatát képezi az, hogy a rábízott gyermekek részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződjék, továbbá ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, szükséges intézkedéseket megtegye.

Ezért:

 • Minden nevelési év kezdetén, valamint kirándulások előtt, és egyéb esetekben szükség szerint minden óvodai csoportban – a gyermekek életkorának megfelelően – tudatosítani kell az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, veszélyforrásokat és az elvárható magatartásokat.
 • Az óvoda csak megfelelőségi jellel ellátott játékokat vásárolhat. A játékot használó óvodapedagógus köteles a játékon feltüntetett vagy ahhoz mellékelt figyelmeztetést, felíratott és használati utasítást gondosan áttanulmányozni és a játékszert a szerint alkalmazni.

A rendkívüli esemény esetén szükséges teendők

A rendkívüli esemény észlelésekor, tudomásra jutásakor haladéktalanul tájékoztatni kell az intézményvezetőt.
Rendkívüli eseménynek számít különösen: tűz, árvíz, földrengés, bombariadó
Egyéb veszélyes helyzet, illetve a nevelőmunkát más módon akadályozó, nehezítő körülmény.
Amennyiben a rendkívüli esemény jellege indokolja, gondoskodni kell az intézmény:
Kiürítéséről, amely a tűzvédelmi szabályzat szerinti terv szerint kell, hogy történjen.
Az egyéb intézkedést követelő rendkívüli események bekövetkeztekor az intézményvezető a pedagógusok bevonásával a legjobb belátása szerint dönt.

Étkezések

A gyermekek napi háromszori étkeztetésének megszervezése az óvoda feladata.
Az óvodában elfogyasztott ételekből eltett ételmintát 48 óráig őrizzük meg. Intézményünkben csak ellenőrzött minőségű ételt fogyasztunk.
Kérjük, hogy gyermeke születésnapján az ünnepi kínálásra, farsangra, egyéb alkalomra csak eredeti csomagolású, édes vagy sós kekszet, gyümölcsöt, gyümölcslevet, üdítőt küldjenek, a szülői értekezleteken megállapodottak szerint.

Étkezések időpontja:

8.50 – 9.20 óra Tízórai
12.00 – 13.30 óraEbéd
14.30 – 15.00Uzsonna

Az étkezési idő után érkező gyermekeket célszerű otthon megetetni, mert foglalkozás közben már nem tudunk étkeztetni.
Az öltözőben étkezni tilos! Kérjük a kedves szülőket, ne adjanak csokoládét, rágógumit, stb. gyermeküknek elváláskor, vagy érkezéskor.
Nem etikus a többi gyerekkel szemben és az óvoda tisztán tartását is zavarja, ha a gyermek az óvoda területén otthonról hozott élelmiszert ( édesség, gyümölcs, keksz stb. ) fogyaszt, nassol.

Az óvodába behozandó felszerelés

Az óvoda biztosítja a foglalkozásokhoz az eszközöket. A gyermekek higiéniai ellátásához félévente meghatározott egészségügyi csomagot kérünk.
Tartalma: EÜ papír, papír zsebkendő, szalvéta, szappan, fogkefe, fogkrém.

A gyermekek személyes ruházata:

Hétköznapokon: saját ruhában, a csoportszobákban rövidnadrág vagy szoknya, rövid ujjú póló, váltó cipő ( lehetőleg tépőzáras )
Ünnepnapokon: fehér blúz, ing, sötétkék szoknya vagy nadrág, ünnepi sötét cipő.
Udvari tartózkodáshoz: szabadidő vagy tréningruha ( saját jellel ellátva ) Téli, havas hónapokra váltó kezeslábas és vízálló csizma
Testnevelés foglalkozásokhoz: külön tornazsákban tornacipő, fehér zokni, kisnadrág és póló vagy tornadressz.

Együttműködés a szülőkkel

Annak érdekében, hogy a gyerekeket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, szükség van igazi együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre. Probléma, konfliktus, ellentét esetén mindenképpen keressék fel az óvónőt, vagy az óvoda vezetőjét, és velük közösen igyekezzenek megoldást találni.

A szülőknek lehetőségük van rá – és igényeljük is - , hogy az óvodában folyó pedagógiai munka alakításában a megfelelő fórumokon aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítsék elő a közös gondolkodást.

Fórumok:

 • Fogadó beszélgetések ( időpont egyeztetés után )
 • Óvónővel történő rövid eseti megbeszélés
 • Játszódélután, közös rendezvények, sportnapok
 • Kirándulások

A kellemes közösségi élethez hozzájárul a szülők önszerveződő együttműködése, amely ideális esetben hatékonyabbá teszi az óvodai munkát és a közösség helyes irányban való formálódását is.

Beiskolázás óvodai feladatai

A közoktatásról szóló törvény 1993. évi LXXIX. Többször módosított törvény
6. § - a értelmében tankötelessé válik az a gyermek, aki eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, és abban a naptári évben legkorábban betölti a 6. évét, legkésőbb pedig a 8. évét.

Az iskolaérettségi vizsgálatot az utolsó tanévben az óvodapedagógusok a logopédus közreműködésével végzik.
Az 5. életévét betöltött gyermekek igazolatlanul nem mulaszthatnak a szorgalmi időszakban, mert törvény írja elő az óvodalátogatási kötelezettséget. A fentiekre vonatkozóan a szülők büntetőjogi felelősséggel tartoznak. Amennyiben a gyermek 7 napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője értesíti a gyermek lakóhelye szerint illetékes jegyzőt.

Térítési díj

A nevelési – oktatási intézmény a 11/1194. ( VI. 8. ) MKM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján az óvoda szabályozni köteles a térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezéseket.

Az óvodai térítési díj összegéről és annak változásáról minden esetben faliújságon értesítjük a szülőket, mely napi háromszori étkezést foglal magába.
Befizetés rendje: havonta egyszer a tárgyhónapra vonatkozóan. Az előre meghatározott időpontban, a gazdasági irodában. A be nem fizetett térítési díj a következő befizetésnél realizálódik.
Ebédlemondás rendje: reggel 10.00 óráig lehet a 2 nappal későbbi étkezést lemondani személyesen vagy telefonon. A 10.00 óráig beérkezett ebédlemondás 48 óra múlva lép életbe.
Ebédlemondást a gazdasági iroda fogadja, és betegség esetén sem automatikus az ebédlemondás. A szülőnek kell ezt kérnie a 22/ 316-375 telefonszámon.

Térítési díj visszafizetés: a következő esedékes térítési díj összegénél jóváírásra kerül, így készpénzben visszafizetés nem történik.

Alapítványi Hozzájárulás fizetési rendjét külön a szülőkkel kötött Megállapodás tartalmazza.

FONTOS TUDNIVALÓK

 • Alkohol és drog fogyasztása az intézmény egész területén tilos!
 • Az óvoda területén kereskedelmi, ügynök tevékenység nem folytatható, kivétel az óvoda által szervezett rendezvény alkalmával.
 • Az óvoda látogatására ( a jogosultakon kívül ) csak az óvodavezető adhat engedélyt.
 • Híreink és tájékoztatóink rendszeresen megtalálhatók a faliújságokon. Kérjük ezek folyamatos figyelemmel kísérését, a közölt időpontok betartását, és kérésünk esetén aláírásával igazolni annak tudomásul vételét. Az óvoda faliújságán csak a vezető engedélyével helyezhető el bárminemű tájékoztató.
 • Sokat dolgozunk azért, hogy óvodánk mindig tiszta, rendes legyen. Óvodásainkat is arra tanítjuk, hogy működjenek közre környezetük rendben, tartásában és vigyázzanak arra. Ezek megtartásához szeretnénk, ha jó példával segítenék rögzíteni a környezet szeretetét, megvédését.
 • Kérjük a szülőket, hogy az arra kijelölt ki – és bejáraton közlekedjenek.
 • A szülők a gyermekek tisztálkodási helyiségeit egészségvédelmi szempontból nem használhatják, utcai cipővel nem léphetnek be.
 • A folyamatos napirend rugalmasan szolgálja a gyermekek érdekeit, életritmusukkal próbáljanak a Szülők ehhez is alkalmazkodni!
 • A reggeli találkozás kizárólag csak rövid információ átadására szorítkozhat. A gyermekcsoportban folyó pedagógiai munkát zavarja, és az óvónő figyelmét elvonja, ha a Szülők hosszabb ideig lekötik Őt a gyermekkel kapcsolatos vagy magánjellegű beszélgetéssel.
 • A Szülők csak rendkívüli esetben hívhatják telefonhoz az óvónőket. Az üzenetet az óvodavezető vagy az ügyintéző veszik át és gondoskodnak annak átadásáról.
 • A Szülő napközben elérhetősége miatt telefonszámot kérünk leadni a csoportos óvónőnek, továbbá a változásról tájékoztatást kérünk.
 • Az évszakok adta lehetőségeket kihasználjuk. A nap, vízfürdő, mezítláb járás. Téli időszakban – 10 C-ig szánkózás, csúszkálás, kirándulások, fontos részei mindennapi tevékenységeinknek.
 • Szeretnénk, ha a gyermekszeretettükből adódó egyéni féltés miatt nem fosztanák meg a kicsiket a közös élmény maradandó örömeitől.
 • Óvodánkban sok játékeszköz van. Mégis előfordulhat, hogy gyermeke ragaszkodik saját játékához, amit szeretne társainak megmutatni. Természetesen elhozhatja naponta 1 – 1 kedvencét, - ami a csoportszobában található közös kosárba helyezhető el, és amelyről a csoportba való bevitel előtt tájékoztatást kérünk – de a legjobb szándékunk ellenére sem tudunk érte felelősséget vállalni.
 • Az óvodában hagyott illetve hozott értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk.
 • Az óvoda helyiségeinek egyéb gyermekkel kapcsolatos programokra, történő hasznosításra a vezető adhat engedélyt. Pl.: tornaterem.
MÁV Ovi Székesfehérvár 1 MÁV Ovi Székesfehérvár 2 MÁV Ovi Székesfehérvár 3 MÁV Ovi Székesfehérvár 4 MÁV Ovi Székesfehérvár 5 MÁV Ovi Székesfehérvár 6

Naptár

«2021. április»
HKSzCsPSzoV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
       

Mesevár

 

 

Zöld Óvoda

Mesevár tagóvoda - 8000 Székesfehérvár, Fűtőház u. 3-5.
Tel./Fax: 22/316-375
E-mail: alapitvovodaszfv@t-online.hu